lu.se

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Grundläggande förbränning

Varför bör man studera förbränning? Ett skäl är att det en viktig energikälla i världen då mer än 85% av all energianvändning har sitt ursprung I förbränning och att energibehovet ökar med 3% per år. Ett annat skäl är att kunskaper i förbränning är viktiga för framtidens ingenjörer för att kunna effektivisera förbränningsprocesser och utveckla dem så att de ger lägre utsläpp av skadliga föroreningar som t.ex kolväten, NOx, dioxiner och sot. Forskning på nya förnyelsebara bränslen möjliggör en övergång till ett framtida hållbart samhälle.

Kursen ger de grundläggande betingelserna för förbränningsfenomen, och inkluderar bl.a. termodynamik, kemisk kinetik, självantändningsprocesser, flammors struktur, värme- och masstransport, och hur luftburna föroreningar bildas vid förbränning. Med detta som grund skapas en förståelse för hur energi- och miljöproblem är relaterade till förbränning i praktiska förbränningssystem.

 
Typexempel på en turbulent diffusionsflamma. Sotpartiklar ger flamman dess karakteristiska brandgula färg.

Administrativ info

Kurskod: FBRF01, FYSD11, FBR001F (doktorander)
Period: VT2
Poäng: 7,5 Hp
Valbar: F3, M3, W4
Ansvarig: Alexander Konnov

Kursinformation för naturvetarstudenter

Kursinformation för LTH-studenter

Schema 2019

Innehåll och upplägg

Kursen behandlar ämnen som Termokemi, kemisk jämvikt, flamberäkningar, förbränningskemi, spontan och styrd antändning, allmänt om förbränningsmodellering och mättekniker, emissionsbildning samt praktiska förbränningssystem.

Kursen består av 13 föreläsningar, 5 övningar, 1 laboration, 1 obligatorisk inlämningsuppgift, 1 projekt inom förbränningsområdet som väljs i samråd med kursansvarig och som presenteras muntligt och skriftligt. Dessutom finns ett stort antal övningsuppgifter att arbeta med under kursens gång. Prestationsbedömning görs med skriftlig tentamen där kvalitén på inlämningsuppgift och projekt kan medföra extra poäng på tentamen.