lu.se

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Molekylfysik

Molekyler utgör viktiga beståndsdelar i vår omvärld. Allt biologiskt liv och vad som i antiken beskrevs som de fyra elementen, jord, vatten, luft och eld kräver kunskap om molekylernas egenskaper. Därför är det av stort intresse att förstå hur dessa kan detekteras och identifieras.

Kanske har du läst atomfysik och vet hur man med hjälp av analys av olika atomära ämnens spektrala signatur kan bestämma mycket om ämnet och ibland även andra fysikaliska parametrar i dess närmiljö. Tyckte du det var intressant kan du finna stort nöje i att se hur de teorier atomfysiken beskriver vidarebyggs i molekylfysiken, och att spektrala signaturer från molekyler kan användas till ämnesspecifik bestämning.

Schematisk bild av energinivåstrukturen för en diatomär molekyl. Både molekylernas rotationer och vibrationer är kvantiserade. Detta kan t.ex. observeras i det blå-gröna ljuset från en stearinljuslåga.

Administrativ info

Kurskod: FBR030, FYST36
Period: HT2
Poäng: 7,5 Hp
Ansvarig: Zhongshan Li

Mer information om kursen i Fysicums kursdatabas

Innehåll och upplägg

Kursen behandlar molekylers växelverkan med elektromagnetisk strålning. Speciellt betraktas diatomära molekyler och enklare polyatomära molekyler både teoretiskt och praktiskt. Egenskaper som bindningskrafter, bindningsavstånd, tröghetsmoment och massvikter samt temperatur kan erhållas från uppmätta spektra. I första and betraktas egenskaperna i gasfas.

Kursen består av 14 föreläsningar, 3 övningar, 2 laborationer och 1 mindre projekt presenterat både muntligt och skriftligt. Examination sker genom skriftlig tentamen.