lu.se

Forskning

Forskningen syftar till att öka förståelsen för hur förbränningsprocesser förlöper på detaljnivå, och målet är att denna kunskap ska användas för att effektivisera förbränningen och på så vis minska utsläppen av både växthusgaser (främst CO2) men även andra skadliga ämnen som oförbrända kolväten, NOx och sot.

Forskningsverksamheten handlar om att utveckla metoder för mätningar i förbränningsprocesser, samt utveckla och validera teoretiska modeller för dylika processer. Våra mätmetoder, som oftast är laserbaserade, utvecklas från våra kunskaper i fysik och används sedan för att testa de utvecklade förbränningsmodellernas giltighet. Mätmetoderna utvecklas först i laboratoriemiljö med detaljexperiment och uppbyggnad av en teoretisk förståelse för hur mätsignalen beror av det man vill mäta. Många av de utvecklade metoderna används sedan för att mäta direkt i verkliga förbränningsapparater såsom gasturbiner och motorer.

De teoretiska förbränningsmodellerna bygger på kemisk kinetik, dvs. identifiering och karaktärisering av de flertal kemiska reaktioner som fortgår samtidigt under förbränningsförloppet.

Avdelningen har sedan några år tillbaka också ökad verksamhet inom andra områden än förbränning. Bland annat har vi en grupp som arbetar med fjärranalys, däribland Lidar-tekniker, en grupp som arbetar mot katalys och en som arbetar mot nanomaterial. Inom samtliga dessa områden är det mätteknikutvecklingen som står i fokus och samarbeten sker med experter inom respektive fält.