lu.se

Historik

Avdelningen har sitt ursprung i den verksamhet som initierades av Professor Sune Svanberg på Chalmers då nuvarande enhetschefen Professor Marcus Aldén gjorde sitt examensarbete 1977 inom området Laserdiagnostik av förbränningsprocesser. Vid Sune Svanbergs tillträde som Professor i atomfysik vid Lunds universitet 1980 flyttade Marcus Aldén och den förbränningsdiagnostiska verksamheten med. I mitten av åttiotalet togs initiativ till Förbränningstekniskt centrum, FTC, med Professor Thure Högberg som föreståndare och Rektor Ove Pettersson som styrelseordförande. Thure Högberg efterträddes 1989 av Marcus Aldén. FTC har sedan starten karaktäriserats av ett nära samarbete framför allt mellan den laserdiagnostiska verksamheten på Fysiska institutionen och verksamheterna på institutionerna för Värme- och kraftteknik (nuvarande Energivetenskaper) samt Brandteknik. Via FTC togs i mitten/slutet av nittiotalet en rad initiativ vilka bland annat ledde till tillkomsten av Kompetenscentrum Förbränningsprocesser, KCFP, Centre of Excellence in Combustion Science and Technology, CECOST, samt ett europeiskt Large Scale Facility, LSF.

År 1991 hade den förbränningstekniska verksamheten vid atomfysik utvidgats till att även innefatta studier av gnistfenomen samt kemisk kinetik. Efter en gemensam framställning från Sune Svanberg och Marcus Aldén initierades en ny avdelning, avdelningen för Förbränningsfysik, som en självständig enhet inom Fysiska institutionen med Marcus Aldén som avdelningsföreståndare. Dåvarande lokaler var inte lämpade för större experimentella uppställningar och framför allt inte för mätningar i större förbränningssystem; detta tillsammans med en alltmer växande verksamhet gjorde att lokalbehoven var stora. Mot slutet av 90-talet, i samband med att FTC erhöll forskningsmedel från Delegationen för Sydsveriges Energiförsörjning, DESS, för att sätta upp en anläggning avsedd för studier av gasturbinrelaterade förbränningsprocesser vid höga tryck och flöden, initierade FTC ett projekt med syfte att skapa ändamålsenliga faciliteter med både kontorsutrymmen och laborationslokaler speciellt utrustade för förbränningsforskning. Beslut togs om att förlägga den nya byggnaden som en del av Fysiska institutionen, men med stark representation från andra partners inom FTC. Byggnaden invigdes 2001 och fick namnet Enoch Thulin-laboratoriet efter flygpionjären och tillika doktorn i Fysik, Enoch Thulin (1881-1919).