lu.se

Varför vi verkar inom området

Eld har alltid fascinerat oss människor. Ett kvarglömt ljus eller en elektrisk kortslutning kan leda till att det brinner okontrollerat och resultatet kan bli total ödeläggelse. Men om elden är tämjd och kontrollerad kan vi utnyttja den energi som frigörs för att framdriva fordon, driva olika industriella processer och värma upp bostäder. Förbränningsprocesser är oerhört viktiga för det moderna samhället då de står för mer än 85 % av den energi som utnyttjas i världen. Förbränningsprocesser är oerhört komplexa och innefattar många olika delprocesser. Förutom hundratals kemiska reaktioner och komplicerade strömningsförlopp så finns det fysikaliska processer som strålning, diffusion och värmeledning. Om vi bättre känner till vad som händer på en molekylär nivå under förbränningen så har vi också bättre möjligheter att förbättra förbränningseffektiviteten och minska utsläppen av föroreningar i avgaserna. Det är här vår förbränningsforskning blir viktig.

Förbränning förutspås vara en viktig process såväl ingenjörsmässigt som i det politiska debatten även under kommande sekel. De fossila bränslena kol, olja och naturgas måste fasas ut inom de närmaste decennierna men måste under denna tid förbrännas mer effektivt så att mindre koldioxid produceras och mer miljövänligt så att lägre utsläpp av föroreningar görs. Förbränningsprocesser baserade på biobränslen, biogas och syntesgas måste utvecklas. Även andra bränslen kan vara intressanta t.ex. metanol, etanol och vätgas. Krympande resurser kommer att kräva och medföra utveckling av energisnålare anläggningar. Miljöproblem associerade med förbränning, till exempel försurning, smog, partiklar och växthuseffekt, kommer med all sannolikhet att debatteras flitigt, och allt hårdare krav kommer att ställas på minskning av förbränningsprocessers emissioner. Detta måste ske samtidigt som vi kan förvänta oss att sämre kvalitéer på olja och kol efterhand måste utnyttjas. Vi kan också räkna med stora spänningar mellan länder med stor industrialisering och utvecklingsländer inom det här området. Alltmedan industrialiserade länder lyckas uppfylla sina krav på minskade emissioner från förbränningsanläggningar kommer fattiga länder i början av sin industriella utveckling, t.ex. Kina och Indien att kraftigt öka sitt behov av energi, vilket i stor utsträckning kommer att ske med förbränning som energikälla, och troligtvis då med sämre rening av utsläppen.

Förbränning av fossila bränslen måste fasas ut. Problemet är att detta förändringsarbete inte är enkelt att åstadkomma snabbt. I övergångsperioden måste nya typer av bränslen, som t.ex. biobränslen beaktas. Vi är därför övertygade om att forskning på förbränning måste gå hand i hand med forskning och utveckling av de alternativa energislagen som till exempel solenergi för att människans framtid på jorden ska säkras.