lu.se

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Biofotonik

Kursen i biofotonik ger en introduktion till fenomen som påträffas vid optisk diagnostik av biologiska prover och organiskt material samt introducerar metoder och instrumentering för karakterisering av biologisk vävnad och organiskt material. Dessa metoder inkluderar: Optisk fjärranalys för studier av biologisk flora och fauna. Praktisk laserspektroskopi baserad på diodlasrar för mätning av absorption och fluorescens. Polarisationstekniker för analys av ljus spritt från biologiska prover. Vidare innefattar kursen metoder för avbildning och mikroskopitekniker för studier av små strukturer. Dessutom avhandlas aspekter av dataanalys. Särskild tonvikt läggs på projekt där grupper av studenter får bygga sin egen instrumentering för studier av olika prover. Projekten organiseras kring en kombination av mätmetod/instrumentering med ett biologiskt prov att studera och kommer att innefatta aspekter av optoelektronik, optomekanisk konstruktion, signalinsamling, mätningar, tolkning av data samt presentation. Ytterligare två laborationer avhandlar polarisation av spritt ljus från biologiska prover, spektral avbildning och mikroskopi. Ytterligare insikter i biofotonik erhålls genom studiebesök i laboratorier vid Lunds universitet och relaterade lokala företag.

Administrativ info

Kurskod: FBRN10
Period: VT2 (LP4)
Poäng: 7,5 Hp
Ansvarig: Mikkel Brydegaard och Christian Brackmann
Kursstart: 23/3 kl. 13.15, i Rydberg salen H418

Kursplan - kurser.lth.se

Innehåll och upplägg

Kursen avhandlar de grundläggande fysikaliska principerna för ljus växelverkan med biologisk vävnad med en genomgång av experimentella metoder utvecklade inom biofotonik fram tills idag. Denna kunskap utgör grund för att kunna välja och vidare utveckla lämpliga mätmetoder och instrumentering för mätning av egenskaper vilka kan karakterisera, klassificera eller gradera biologiska prover, exempelvis med avseende på hälsa/kvalitet. För ökad förståelse och praktisk erfarenhet ger kursen ett kreativt projekt där studenter i grupper fritt utvecklar en enkel uppställning för en mätteknik inom biofotonik, använder den för undersökning av ett prov samt redovisar undersökningen vid kursens slut. Undervisningen består av 14 föreläsningar, studiebesök, samt 3 laborationer varav en utgörs av kursprojektet. För att bli godkänd på kursen som helhet, krävs godkända laborationer samt godkänd skriftlig tentamen. Slutbetyget sätts av resultatet på den skriftliga tentamen.