lu.se

Laserbaserad Diagnostik

Är du intresserad av vad man kan göra med lasrar? Kanske har du nosat på atomfysiken och kvantmekaniken och är intresserad av hur ljus och materia växelverkar? Eller är ditt fokus att lära dig om hur olika tekniker kan användas för att karaktärisera reagerande och icke-reagernde flöden och i längden hjälpa till att forma ett framtida hållbart samhälle? Oavsett om din motivation är akademisk eller ingenjörsdriven är detta en kurs för dig!

Kursen handlar om lasermätmetoders möjligheter att mäta relevanta kemiska och fysikaliska parametrar såsom temperatur, hastighet, och ämneskoncentrationer. Den grundläggande fysik som ligger bakom lasermätmetoderna lyfts fram. Även kvalitén på mätningarna diskuteras i termer av t.ex. noggrannhet och precision. Stor vikt läggs på eget arbete i form av räkneuppgifter, laborationer, och ett miniprojekt.

Administrativ info

Kurskod: FBRN01, FYST28, FBR002F
Period: VT1
Poäng:
7,5 Hp
Ansvarig: Mattias Richter
Kursstart: 18/1, 13:15, E420

Innehåll och upplägg

Kursen startar med en introduktion där begreppen förbränning, lasrar, optik, detektorer, och molekylfysik gås igenom.

Lasermätmetoder som behandlas är bl.a. Laser-inducerad incandescens, Laser-inducerad fluorescens, Ramanspridning, Elastisk spridning, Coherent anti-Stokes Raman Spectroscopy (CARS) och Particle Imaging Velocimetry. Om du är nyfiken kan du läsa mer om dessa tekniker på våra forskningssidor.

Mätmetoder

Kursen består av 15 föreläsningar, 2 övningar och 2 laborationer. Dessutom finns 10 individuella räkneuppgifter och ett mindre projektarbete som består i att läsa en kortare vetenskaplig artikel och sedan redogöra för dess innehåll inför gruppen. En skriftlig tentamen avslutar kursen och för godkänt krävs minst betyg 3.